การผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบต่อเนื่อง (PMR)

การผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบต่อเนื่อง (PMR=Pregressive Muscle Relaxation) เป็นรูปแบบการฝึกทักษะทางจิตใจอย่างหนึ่งของนักกีฬา เพื่อลดความวิตกกังวลทางกาย (Somatic Anxiety) และช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางกีฬาให้กับนักกีฬา เพื่อให้นักกีฬาแสดงความสามารถของตนเองได้อย่างเต็มที่
การผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบต่อเนื่องเป็นวิธีหนึ่งที่นิยมใช้กันเป็นอย่างมาก และแพร่หลายมานานกว่า 50 ปี การผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบต่อเนื่องนี้ได้สร้างขึ้นโดย Jacobson, 1930 & 1932. ซึ่งการทำเต็มรูปแบบของการฝึกนี้ประกอบไปด้วยการเกร็งและการผ่อนคลายกลุ่มกล้ามเนื้อหลักอย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอน ขณะที่นั่งหรือนอนอยู่โดยหลับตา และหายใจช้าๆลึกๆโดยใช้วิธีการเกร็งกล้ามเนื้อแต่ละชุดก่อนที่จะผ่อน เนื่องจากคนส่วนใหญ่ไม่สามารถแยกแยะระหว่างความตึงของกล้ามเนื้อและความผ่อนคลายของกล้ามเนื้อได้ จึงใช้การเกร็งของกล้ามเนื้อเพื่อที่จะให้เกิดความรู้สึกและแยกแยะได้ถูกต้อง คนส่วนใหญ่จะเคยชินกับความตึงตัวของกล้ามเนื้อในระดับปานกลาง ซึ่งเป็นความตึงตัวในระดับปกติธรรมดา
วิธีการเกร็งแล้วปล่อยนี้เรียกกันว่า “Active PMR” และเมื่อมีความชำนาญพอสมควรแล้วจะพัฒนาไปเป็น “Passive PMR” ซึ่งมีแต่การผ่อนคลายอย่างเดียวไม่มีการเกร็งของกล้ามเนื้อด้วย “PMR” นั้นจึงเป็นเทคนิคที่เรียนได้ง่าย แต่จุดอ่อนอยู่ที่ต้องใช้เวลามาก การที่จะสังเกตเห็นความแตกต่างระหว่างการเกร็งกับการพักผ่อน และแต่ละครั้งต้องใช้เวลาประมาณ 20 ถึง 30 นาที
(สารวิทยาศาสตร์การกีฬา, 1 (8) 2543 )